- Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Medisch Pedicure Ineke Doeschot, staat garant voor een professionele werkwijze, volgens de richtlijnen behandeling van voeten door Provoet. Deze werkwijze houdt rekening met onderstaande Algemene voorwaarden die in grote lijnen overeenkomen met de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche Bravo

Bravo is opgericht door ProVoet, Brancheorganisatie voor de Pedicure. ProVoet hecht namelijk veel waarde aan beide branchediploma’s en wil dat de borging ervan door een onafhankelijk orgaan wordt uitgevoerd. Om de stichting echter de goede inhoudelijke, bestuurlijke en financiële richting mee te geven, bestaat het oprichtingsbestuur ook uit vertegenwoordigers van ProVoet. 

 

1. Algemeen 

Deze voorwaarde geldende voor ieder, iedere aanbieding waarvoor deze voorwaarde van toepassing is verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De cliënt of de vertegenwoordiger/begeleider/verzorgende van de cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van wijzigingen in de algemene voorwaarden. 

 

2. Inspanningen Medisch Pedicure Ineke Doeschot

Medisch Pedicure Ineke Doeschot zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap en deugdelijke middelen en apparatuur uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Medisch Pedicure Ineke Doeschot  staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor pedicures via Procert (www.procert.nl).Tevens is Medisch Pedicure Ineke Doeschot aangesloten bij de brancheorganisatie ProVoet. Medisch Pedicure Ineke Doeschot zal bij wijzigingen van financiële consequenties of wijziging of aanvulling van de behandeling de cliënt zo goed mogelijk informeren.

 

3. Afspraken

De behandelingen vinden louter plaats op afspraak. Afspraken met Medisch Pedicure Ineke Doeschot worden telefonisch gemaakt. 

1. Bij verhindering voor een afspraak dient de cliënt zo spoedig mogelijk, in elk geval uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, dit aan Medisch Pedicure Ineke Doeschot mee te delen. Wanneer de cliënt deze verplichting niet dan wel niet tijdig nakomt, behoudt Medisch Pedicure Ineke Doeschot het recht daarvoor om het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling ( indien van toepassing vermeerderd met de porto- en administratiekosten) aan de cliënt door te berekenen.

Bij in gebreke blijven van betaling, is Medisch Pedicure Ineke Doeschot genoodzaakt na de verlooptijd van de factuur en aanmaning het ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten, zullen geheel voor rekening van de cliënt komen.

2. Als de cliënt meer dan vijf minuten later dan de geplande tijd in de praktijk komt, mag Medisch Pedicure Ineke Doeschot de verloren tijd inkorten op de behandeling. De prijs voor de behandeling blijft ongewijzigd.

3. Medisch Pedicure Ineke Doeschot  zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daaronder verstaan. Echter wordt er wel verwacht van cliënten, familie, vrienden, vertegenwoordiger van de cliënt of kennissen dat zij bij (ziekenhuis) opnamen en/of ziekte, of overlijden dat zij Medisch Pedicure Ineke Doeschot telefonisch op de hoogte stellen.

 

4. Ambulant

1. Indien een behandeling bij de cliënt thuis, verzorg- of verpleegtehuis, e.d. plaatsvindt dient de cliënt of de verzorgende zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door de Medisch Pedicure Ineke Doeschot gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Indien de cliënt of verzorgende deze normen niet of onvoldoende nakomt is Medisch Pedicure Ineke Doeschot gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

2. Indien de cliënt niet thuis is, hetzij er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen.

 

5. Betaling

Medisch Pedicure Ineke Doeschot vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk of deze worden voorafgaande overhandigd. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen worden in de praktijkruimte en op de website tijdig kenbaar gemaakt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en of producten contant te voldoen. Eventueel kan hier vanaf geweken worden indien dit voorafgaand is afgesproken. De cliënt dient dan binnen 14 dagen het gehele bedrag onder vermelding van naam en factuurnummer over te maken naar het genoemde bankrekeningnummer.

Medisch pedicure praktijk Ineke Doeschot  kan voor niet betaalde facturen een incassobureau inschakelen. De hieruit vloeiende kosten, zullen geheel voor rekening van de cliënt komen.

Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut.

De cliënt voorziet Medisch Pedicure Ineke Doeschot voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan  Medisch Pedicure Ineke Doeschot aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. In veel gevallen is dit een zorgpas of een verwijsbrief van de desbetreffende arts of podotherapeut. Medisch Pedicure Ineke Doeschot  neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Medisch Pedicure Ineke Doeschot behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medisch Pedicure Ineke Doeschot zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 

 

6. Geheimhouding                                                                           

Medisch Pedicure Ineke Doeschot is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Medisch Pedicure Ineke Doeschot verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

Medisch Pedicure Ineke Doeschot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Tevens is cliënt zelf verantwoordelijk voor het inlichten/verstrekken van medische aandoeningen die van belang zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, dat verstrekken van belangrijke, medische informatie noodzakelijk is.  Medisch Pedicure Ineke Doeschot is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

  

8. Garantie

Medisch Pedicure Ineke Doeschot geeft de cliënt tot 8 dagen na aankoop garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt de adviezen van Medisch Pedicure Ineke Doeschot omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd.

- De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

- Het product dusdanig is beschadigd of  is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. Dit uitsluitend te beoordelen door Medisch Pedicure Ineke Doeschot zelf. 

- De cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd.  

Ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen ortheses binnen 1 maand na aflevering (of tot de eerste controle-afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Er geldt een inspanningsverplichting maar geen resultaat verplichting. Bij geen gewenst resultaat is er nooit sprake van restitute, reductdie of vrijstelling van betaling.

              

 

9. Beschadiging en diefstal

Medisch Pedicure Ineke Doeschot heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.  Medisch Pedicure Ineke Doeschot meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

Wanneer een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, dan dient dit beklag zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 8 dagen na ontdekking hiervan dit te worden gemeld aan Medisch Pedicure Ineke Doeschot. Indien Medisch Pedicure Ineke Doeschot en de cliënt er mondeling niet uit komen kan de cliënt schriftelijk een klacht indienen. Deze zal dan in behandeling worden genomen waarna een reactie volgt binnen een week. Indien de klacht gegrond is, zal Medisch Pedicure Ineke Doeschot de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit  inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Indien Medisch Pedicure Ineke Doeschot en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie, waarbij Medisch Pedicure Ineke Doeschot via Provoet is aangesloten.
 

11. Behoorlijk gedrag en huisregels

1. De cliënt behoort zich in- en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Medisch Pedicure Ineke Doeschot het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaven van reden.

2. Huisdieren zijn in de behandelruimten niet toegestaan.

3. Er wordt van de cliënt verwacht dat de voeten schoon en/of gewassen zijn.

4. In de praktijk geldt een rook, eet en drink, fotografeer, film en geluidsopname verbod.   

5.Auto netjes parkeren langs de kant van de weg of op eigen terrein. De fiets, scooter, brommer, scootmobiel, ed. kunt u voor de praktijk parkeren. Dit alles op eigen risico.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Ineke Doeschot en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds  bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 

12. Contra Indicaties
In het belang van de gezondheid van de cliënt, Medisch Pedicure Ineke Doeschot en andere cliënten kan de cliënt in geval van onderstaande contra-indicaties niet worden behandeld:

1. Besmettelijke (huid-) ziekten

2. Griep of ernstige verkoudheid

3. Koorts en of ontstekingen

4. Indien de te behandelen huid verweekt is door salicylzuur (likdoornpleisters)

5.Tijdens een chemokuur (wel met toestemming van de arts)

 

13. Recht

Op de overeenkomst tussen Medisch Pedicure Ineke Doeschot  en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

De Algemene Voorwaarden 01-01-2019

De Geschillencommissie – Onafhankelijk, onpartijdig en deskundig

Medisch Pedicure Ineke Doeschot is via ProVoet lid van De Geschillencommissie. Hieronder meer informatie.

De Geschillencommissie staat garant voor een onpartijdige afdoening van de geschillen. Ze voldoet aan de daaraan gestelde nationale en internationale standaarden. Elke sector heeft een eigen geschillencommissie, omdat er specifieke kennis van de sector nodig is voor een goede beoordeling.

Elke geschillencommissie bestaat uit drie leden: een door de Geschillencommissie aangezochte voorzitter (een jurist die ervaring heeft met rechtspraak), daarnaast wordt een lid voorgedragen door uw brancheorganisatie en een door een consumentenorganisatie. Alle leden worden door het bestuur van de Geschillencommissie benoemd en zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig.

Privacy Statement

Medisch Pedicure Ineke Doeschot, Borne,  gevestigd aan Evertzenstraat 2, 7622 XK  Borne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Medisch Pedicure Ineke Doeschot, Borne  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medisch Pedicure Ineke Doeschot, Borne houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Medisch Pedicure Ineke Doeschot, Borne ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, u vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 Persoonsgegevens die wij verwerken:

Medisch Pedicure Ineke Doeschot, Borne  verwerkt uw persoonsgegevens als grondslag van de overeengekomen behandeling en doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Huisarts                                                                                                                                                             

- Specialist                                                                                                                                                  
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
- Beroep  


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Medisch Pedicure Ineke Doeschot, Borne  verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- uw gezondheid                                                                                                                                         –ziektes/aandoeningen
- burgerservicenummer (BSN)
- uw voetklachten
- indien noodzakelijk of wenselijk; foto's van uw voetproblemen 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Medisch Pedicure Ineke Doeschot, Borne verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

- Het maken van een afspraak en inplannen in de agenda
- Het goed en verantwoord geven van een pedicurebehandeling
- Contact met u te kunnen leggen bij wijzigingen
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Administratieve doeleinden zoals factureren van geleverde diensten en producten
- U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
- Om producten en diensten bij u af te leveren
- Medisch Pedicure Ineke Doeschot, Borne  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Medisch Pedicure Ineke Doeschot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden bewaard ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, voogd,verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Medisch Pedicure Ineke Doeschot, Borne  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Medisch Pedicure Ineke Doeschot, Borne  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Medisch Pedicure Ineke Doeschot, Borne  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen

Alle personen die namens Medisch Pedicure  Ineke Doeschot, Borne  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons systeem

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Medisch Pedicure Ineke Doeschot, Borne,

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Medisch Pedicure Ineke Doeschot, Borne en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

Medisch Pedicure Ineke Doeschot

Evertzenstraat 2

7622 XK  Borne

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten:
Medisch Pedicure Ineke Doeschot, Borne  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Medisch Pedicure Ineke Doeschot

Evertzenstraat 2

7622 XK  Borne

06 – 19 71 10 12

www.pedineke.nl


Inwerkingtreding:
Deze privacyverklaring is in werking getreden op  01-01-2019

 

Bij constatering van een lek in het systeem stellen we meteen de AVG op de hoogte.